Thach Che Hien Khanh

Thach Che Hien Khanh chỉ tại Wesminter, kinh nghiệm 30 năm, toạ lạc tại góc Westminster và Brookhurst – gần McDonal.

See our menu here